„Candy Mikrohullámú sütő + Netpincér kupon”

promóció szabályzata

(a továbbiakban: „Szabályzat”)


 

1. Általános rendelkezések

 1. „Candy Mikrohullámú sütő + Netpincér kupon” nevű promóció a DIGITAL FLOW KREATÍV ÉS TERVEZŐ Kft. (székhely: 1141 Budapest, Egressy út 254., cégjegyzékszám: 01-09-679169, adószám: 23564918-2-42 továbbiakban: Szervező) által szervezett  marketing  akció,  melynek  célja bármilyen típusú  új, szabadon álló vagy beépíthető Candy mikrohullámú sütő vásárlása után a netpincer.hu weboldalon élelmiszer rendeléséhez beváltható 2500 Ft névértékű elektronikus kupon (a továbbiakban: Kupon) biztosításával a Candy mikrohullámú sütő berendezések értékesítésének növelése.

 2. A promóció megvalósítását CANDY HOOVER HUNGARY Kft. támogatja és kezeli, (cégadatok: Székhely: 1138 Budapest, Szekszárdi u. 16-18., adóigazgatási szám: 12819489-2-41), a továbbiakban: „Kezelő”).

 3. A promóció célja azon Résztvevők díjazása, akik a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek eleget tesznek, és a Candy mikrohullámú sütőt közvetlenül vásárolták a jelen Szabályzat 1. sz. mellékletében meghatározott értékesítési helyeken (a továbbiakban: „Partnerek”).

 4. A jelen Szabályzat szövege a candykupon.hu (a továbbiakban: „Honlap”) webcímen elérhető honlapon áll rendelkezésre a promóció teljes ideje alatt.

 5. A jelen promóció nem szerencsejáték és annak semmilyen esetben sem tekinthető.

 

2. A promócióban való részvétel feltételei

 1.  A promócióban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 18. életévét betöltött személy, valamint a Magyarország területén bejegyzett, cselekvőképes egyéni vállalkozók, cégek akik a Candy mikrohullámú sütőt az általuk folytatott gazdasági tevékenység keretében szerzik be, akik együttesen eleget tesznek az összes alább felsorolt feltételnek:

  1. a promóció időszakában megvásárolják a Candy mikrohullámú sütőt az egyik kiválasztott Partnernél;

  2. a Candy mikrohullámú sütő Partnertől történő vásárlást követően regisztrálnak a candykupon.hu honlapon és beküldik a vásárlási számlájuk másolatát, a vásárlás Kezelő által történő ellenőrzése után elektronikus úton kiküldésre kerül egy egyedi promóciós kód (kupon), melynek mintája a jelen Szabályzat 2. sz. Mellékletében látható.

  3. a regisztráció során elfogadják a jelen Szabályzatot és a Honlapon megfelelően regisztrálják a Candy mikrohullámú sütő vásárlását a jelen Szabályzat 4.§- ának megfelelően.

  4. hozzájárulnak a személyes adataik kezeléséhez a promócióban való részvétellel kapcsolatban;

  5. ezen személyek a továbbiakban: „Résztvevők”. 

 2. A Promóciós Akcióban nem vehetnek részt a Candy Hoover Hungary Kft. (Kezelő) és a promóció szervezésében és lebonyolításában résztvevő gazdálkodó ügynökség, Digital Flow Kreatív és Tervező Kft.(Szervező) munkatársai és ezek közeli hozzátartozói, a Ptk. 685. § (b) pontja szerint, illetve az említett gazdasági szereplőkkel a munkaszerződéstől eltérő alapon állandó munkaviszonyban álló személyek.

 3. A Szervező fenntartja a jogát arra, hogy kizárja Résztvevőt a promócióból a jelen Szabályzat megsértése esetén, illetve olyan tevékenységek folytatása esetén, melyek károsítják a Szervező és Kezelő jó hírnevét, becsületét vagy jogos érdekeit. Ezen kívül a Kezelő a Szervezővel egyetemben fenntartja a jogát arra, hogy döntést hozzon a Résztvevő a promócióból való kizárásáról, ha a Résztvevő nem teljes vagy hamis nevet, email címet, vagy vásárlási bizonylatot ad meg vagy tölt fel. Ebben az esetben a kizárt Résztvevő elveszíti a jogát a Kuponra. Ha a kizárt Résztvevők már megkapták a Kupont, a Szervező kérheti az általuk kapott Kuponnak megfelelő összeg visszatérítését.

 

 3. A promóció ideje

 1. A promóció 2020. 05. 10. napján kezdődik és 2020.06.28. 23:59 óráig (a továbbiakban: „Promóció Ideje”), azonban legfeljebb az összesen ötszáz (500) promóciós kód Résztvevőknek való elektronikus úton való elküldéséig tart.

 2. A promóció céljaira feltételezendő, hogy a Candy mikrohullámú sütő vásárlásának dátuma a Promóció Ideje alatt történő vásárlás, amely tény a mindenkori számlamásolattal igazolandó (vásárlását igazoló számlán/nyugtán szereplő dátum).

 

4. A promóció folyamata

 1. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy Kuponban részesíti a jelen Szabályzatban foglalt összes feltételt teljesítő Résztvevőket, akik a Promóció Ideje alatt Candy mikrohullámú sütő vásároltak meg az 1. sz. mellékletben felsorolt egyik Partnertől azzal a feltétellel, hogy a fenti vásárlást az alábbi 2 pontnak megfelelően regisztrálják a Honlapon, és a vásárlást a Kezelő felülvizsgálat során jóváhagyja.

 2. A Kuponra való jogosultsághoz szükséges, hogy a Résztvevő a Honlapon keresztül regisztrálja a Candy mikrohullámú sütő vásárlását a promóció ideje alatt de legkésőbb 2020 június 28-ig.

 3. Partnertől igazoló ÁFA-s számlák vagy nyugták olvasható, szkennelt vagy lefotózott képeinek megküldésével az egyik alábbi formátumban: .jpg, .png, .gif, .tif vagy .pdf, (beleértve a vásárolt Candy mikrohullámú sütő típusára vonatkozó információt is). Mindegyik szkennelt vagy lefotózott kép nagysága nem haladhatja meg az 1 MB értékét. Ha a résztvevő a Honlapon keresztül az ÁFA-s számla ill. nyugta olvashatatlan szkennelt vagy lefotózott képét küldi, a Kezelőnek jogában áll azokat elutasítani és a Résztvevőt arra felszólítani, hogy a képeket megfelelő méretben és formátumban ismételten küldje meg.

 4. A Kezelőtől kapott egyedi promóciós kód/kupon érvényessége 2020.  június 30-ig tart.

 5. A Résztvevők által a Honlapon keresztül megküldött valamennyi ÁFA-s számla és nyugta szkennelt és lefotózott képét a Kezelő vizsgálja és hagyja jóvá.

 6. A Kezelő fenntartja a jogot arra, hogy megtagadja a Kupon megadását olyan Résztvevőnek, aki nem regisztrálta megfelelően a Candy mikrohullámú sütő vásárlását a Honlapon vagy nem küldte meg az összes szükséges információt 2020.06.28. 23:59 óráig, illetve olyan Résztvevőnek, aki visszavitte/visszaküldte a vásárolt Candy mikrohullámú sütőt a Partnernek, miután regisztrálta azt a Honlapon.

 7. Az alábbi pontokban foglalt korlátozások fenntartásával minden Résztvevő, aki a Promóció Ideje alatt Candy mikrohullámú sütőt vásárolt az 1. sz. Mellékletben felsorolt Partnerek egyikétől és megfelelően regisztrálta azokat a Honlapon a Szabályzatban megjelölt határidőn belül, elektronikus kuponkódot kap, melynek névértéke 2 500 Ft. (azaz: kettőezerötszáz forint) a Honlapon megfelelően regisztrált és a Kezelő által felülvizsgálat során jóváhagyott Candy mikrohullámú sütőért.

 8. A Kupont a netpincer.hu weboldalon, mobil weboldalon vagy a Netpincér telefonos applikáción keresztül lehet beváltani, amennyiben a Résztvevő online fizetést (bankkártya, SZÉP kártya) választja. A Kupon felhasználásának feltétele, hogy a Résztvevő minimum 2501 Ft (kettőezerötszázegy forint) értékben rendeljen.

 9. A Kuponok száma korlátozott, a Kuponokat kizárólag az első ötszáz (500) Résztvevő kapja, aki eleget tett a jelen Szabályzatban foglalt feltételeknek.

 10. A Szervező és a Kezelő fenntartja magának a jogot a promóció meghosszabbítására további kuponok bevonásával és a promóció idejének meghosszabbítására.

 

 5. A promóció Kuponjának átadása és felhasználása

  1. A Kuponra feljogosító feltételek Résztvevők általi teljesítését visszaigazoló felülvizsgálati folyamatot a Kezelő legkésőbb 48 óra alatt folytatja le.

  2. A promóció eredményeiről minden Résztvevő a regisztrálást követő 48 órán belül fog értesülni a Honlapon regisztráláskor megadott címre küldött elektronikus üzenet (email) útján.

  3. A Kezelő elektronikus úton átadja a Kupont a jogosult Résztvevőknek a megfelelő eredménnyel lezárt, a fenti 1. pontban említett felülvizsgálat befejezésétől számított két (2) munkanapon belül. A Kupon a Résztvevő által a Honlapon való regisztráláskor megadott e-mail címre kerül megküldésre a PDF formátumú fájl utalvány formájában.

  4. A Kupon nem váltható át másfajta díjra, készpénzre.

  5. A Résztvevőnek nincs joga a Kupont harmadik személyre átruházni.

  6. Ha a szolgáltatás értéke az utalvány értékénél nagyobb, a Résztvevő köteles az árkülönbözetet kifizetni.

  7. A Kupont csak a netpincer.hu weboldalon, a netpincer.hu mobil oldalon valamint a Netpincér telefonos applikáción belül vehető igénybe. A Kupon legkésőbb 2020.06.30. 23:59 óráig beváltható.

  8. A kapott Kupon a Résztvevő bevételének tekintendő, így a Kupon után esetleg esedékes adók megfizetéséért mindig a Résztvevő felelős.

 

6. Reklamációk

  1. A Résztvevők jogosultak a promócióra vonatkozó reklamációkat bejelenteni.

  2. A Résztvevők a reklamációkat közvetlenül a Kezelőnek jelenthetik be ajánlott levélben vagy futárposta vagy elektronikus levél útján a promócióban felmerült rendellenességekről való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül. E határidő elteltét követően a Kezelőhöz érkezett reklamációk nem kerülnek elbírálásra. Az ajánlott levélben ill. futárpostával bejelentett reklamációkat a Kezelő következő címére kell megküldeni: Candy Hoover Hungary Kft., 1138 Budapest, Szekszárdi u. 16-18., az elektronikus levél útján bejelentett reklamációkat a Kezelő következő e-mail címére kell megküldeni promo@candykupon.hu.

  3. A reklamáció elismeréséről vagy elutasításáról a Kezelő dönt, aki a döntéséről tájékoztatja a reklamációt bejelentő Résztvevőt a reklamáció beérkezésétől számított 14 napon belül.

  4. Fenntartva a fenti 2. pont eltérő rendelkezéseit, a Résztvevők, a Kezelő és a Szervező közötti bármilyen egyéb levelezés Honlapon keresztül vagy a Kezelő következő e-mail címére küldött elektronikus posta útján történik: promo@candykupon.hu.

 

7. A Résztvevők személyes adatai

  1. Szervező az adatfeldolgozás tekintetében a promóció Résztvevői személyes adatai kezelőjének minősül.

  2. A promóció Résztvevői személyes adatainak feldolgozására vonatkozó összes kérdés a Honlapon közzétett Adatvédelmi szabályzatban került leírásra.

 

8.  Záró rendelkezések

  1. A jelen Szabályzat a promócióban résztvevő minden félre nézve kötelező. A Szabályzat meghatározza a promóció szabályait, a promócióban való részvétel kritériumait, valamint a Szervező, a Kezelő és a Résztvevők jogait és kötelességeit.

 

 

 

 

1 sz. Melléklet

A „Candy Mikrohullámú sütő + Netpincér kupon” PROMÓCIÓBAN RÉSZTVEVŐ PARTNEREK LISTÁJA:

 

Minden magyarországi kereskedő kivéve a mall.hu és alza.hu webáruházakat.

 

 

 

2 sz. Melléklet

PROMÓCIÓS KUPON MINTA 

Copyright © 2020 | candykupon.hu